Anunț de angajare facilitator comunitar pentru Grupul de Acțiune Locală „Clujul Incluziv”

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Clujul Incluziv organizează în perioada 15.11.2023-22.11.2023 concurs pentru ocuparea postului ”Facilitator comunitar”, funcție contractuală, pe perioadă determinată, cu normă parțială, cu posibilitate de prelungire în situația identificării de surse de finanțare de Facilitator comunitar.

Având în vedere prevederile:
• Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;
• Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) actualizată 2023;

Condiții generale de participare la concurs:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă prevăzută de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul de facilitator comunitar GAL:
a) Studii medii;
b) Cunoştinţe de bază de operare PC;
c) Experiență de minim 1 an în acordarea de servicii și în derularea de acțiuni destinate comunității marginalizate vizate de Grupul de Acțiune Locală Asociația Clujul Incluziv, respectiv comunitatea Pata Rât;
d) Apartenența la minoritatea romă;
e) Dacă a locuit sau locuiește în comunitatea Pata Rât reprezintă un avantaj.

Conținut dosar:
a) CV Europas;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) certificat de integritate comportamentală;
e) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să o/îl faca incompatibil/ă cu funcția pentru care candidează;
f) o scrisoare de recomandare acordată de o instituție/organizație neguvernamentală reprezentativă a romilor sau pro-roma care atesă implicarea activă a solicitantului/solicitantei în acordarea de servicii și în derularea de acțiuni destinate comunității rome.

Dosarele de candidatură se vor depune personal în perioada 15 noiembrie 2023 – 21 noiembrie 2023, între orele 08.30-15.30, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, str. Miklos Zrinyi, nr. 7, ap. 2.

Selecția, va avea două etape: selecție pe baza CV-urilor și selecția finală pe baza unui interviu. Interviurile vor fi susținute în data de 22 noiembrie 2023. La interviu vor fi invitați cei care au trecut de prima fază a selecției.

Persoane de contact: Zsiga Claudia-Linda, Coraian Zoltan-Csaba, telefon 0753152461, 0744709593, e-mail asociatiaclujulincluziv@gmail.com