PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDENȚI ROMI

”LIVIA PLAKS ROMA RIGHTS SCHOLARSHIP” 2017-2018

UCTRR – Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania, cu sprijinul Centrul Romilor pentru Intevenție Socială și Studii – Romani CRISS, lansează programul de burse “Livia Plaks Memorial Scholarship”, adresat studenților romi din România, care studiază la zi în cadrul universităților acreditate din România cu precădere următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, automatică și calculatoare. Scopul programului este să sprijine continuarea studiilor studenților romi și implicarea acestora în promovarea drepturilor minorității etnice a romilor.

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Livia Plaks Roma Rights Scholarship este o inițiativă sprijinită de Andrew Plaks și familia sa, în parteneriat cu UCTRR si cu sprijinul Romani CRISS. Programul va sprijini un număr de 10 studenți romi, în anul universitar 2017-2018, care provin din familii cu venituri modeste, interesați să își continue studiile universitare și să se implice în promovarea drepturilor romilor.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi declarați eligibili pentru programul “Livia Plaks Roma Rights Scholarship”, aplicanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ (integral) următoarele condiții:

 

 • Să se identifice ca romi și să declare în mod public ca aparțin etniei rome;
 • Să fie înscriși/admiși la o universitate din România – studii de licență sau de masterat la zi– cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, automatică și calculatoare. În acest sens, aplicantul va anexa o adeverință emisă de universitate;
 • Să fi obținut rezultate academice foarte bune în anul universitar anterior (media anuală). În acest sens, aplicantul va anexa foaia matricolă emisă de facultatea la care studiază și o scrisoare de recomandare din partea unui profesor;
 • Să provină din familii cu venituri reduse și să demonstreze că bursa este necesară pentru continuarea studiilor. În acest sens, aplicantul va anexa adeverințe care să ateste veniturile proprii și veniturile părinților pentru anul în curs;
 • Să demonstreze că nu a primit nicio bursă în anul universitar 2017-2018, cu excepția burselor de ajutor social și de merit (conform Legii Educației Naționale, nr. 1/2011). In aces sens, aplicantul va transmite o declarație pe proprie răspundere;
 • Să demonstreze implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind activitățile de voluntariat (sau de altă natură, în alte forme) realizate în beneficiul comunităților de romi. În acest sens, aplicantul va elabora un eseu și va anexa o recomandare din partea unui colaborator;
 • Să demonstreze interesul de implicare viitoare în promovarea drepturilor omului. În acest sens, aplicantul va elabora un plan de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor.

INFORMAȚII DESPRE PROCESUL DE SELECȚIE ȘI CRITERII DE SELECȚIE

Verificarea administrativă

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a contacta aplicanții și a solicita clarificări legate de dosar, într-un termen de 5 zile de data limită stabilită pentru transmiterea dosarelor.

Etapa I

 1. Înscrierea/admiterea la o universitate din România la zi
 2. Doar studenții înscriși/admiși la o universitate din România – studii de licență sau de masterat la zi– cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, automatică și calculatoare. Neîndeplinirea acestui criteriu duce la respingerea aplicației;
 3. Să demonstreze că nu a primit nicio bursă în anul universitar 2017-2018, cu excepția burselor de ajutor social și de merit (conform Legii Educației Naționale, nr. 1/2011).

Dacă aplicantul beneficiază în anul curent de o bursă oferită de altă organizație sau instituție, cu excepția celor menționate, aplicația va fi respinsă.

Etapa II

Comisia de selecție verifică următoarele criterii:

 • Obținerea rezultatelor academice în anul universitar anterior
 • Situația materială precară a aplicantului

În urma acestei etape, comisia de selecție va întocmi o listă scurtă de aplicanți, care vor fi intervievați în cadrul etapei III.

 

Criteriul Detaliere Punctaj acordat
Obținerea rezultatelor academice foarte bune în anul anterior

Comisia de selecție va analiza rezultatele obținute pe baza foii matricole.

Pentru studenții în anul I, se vor analiza rezultatele obținute în ultimul an de studiu la liceu.

Media între 9.50 – 10.00 – 45 puncte

Media între 9.00 – 9.50

40 puncte

Media între 8.00 – 9.00

30 puncte

Media între 7.00 – 8.00

20 puncte

Media sub 6.50 – 7.00

15 puncte

Media sub 6.50 – 0 puncte

Implicarea academică a aplicantului Comisia de selecție va analiza implicarea academică a aplicanților pe baza scrisorii de recomandare a profesorului. 5 puncte
Situația materială precară a aplicantului Comisia de selecție va analiza acest criteriu pe baza adeverințelor de venituri ale aplicantului și ale părinților acestuia 50 puncte

Etapa III

Comisia de selecție verifică următoarele criterii:

 • Implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor
 • Interesul de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor

În urma Etapei II, comisia de selecție întocmește o listă scurtă de aplicanți, care vor fi intervievați, pe baza următoarei grile de interviu:

 

Criteriul Detaliere Punctaj maximum acordat
Implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind activitățile de voluntariat realizate în beneficiul comunităților de romi. Se va analiza, pe lângă discuția din cadrul interviului, eseul și scrisoarea de recomandare din partea colaboratorului. 25
Interesul de implicare viitoare în promovarea drepturilor omului. Se va analiza, pe lângă discuția din cadrul interviului, planul de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor 75

DOCUMENTE NECESARE PROCESULUI DE APLICARE (LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR)

 

 • Formular de aplicație completat;
 • Declarație pe propria răspundere legată de apartenența etnică semnată în original;
 • Adeverință emisă de universitate, în original, care să ateste înscrierea/admiterea la o universitate din România – studii de licență sau de masterat la zi – cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, automatică și calculatoare;
 • Foaie matricolă, în original, care să evidențieze rezultatele academice obținute în anul universitar anterior. Studenții în anul I vor înainta foaia matricolă care să evidențieze rezultatele academice obținute în ultimul an de liceu;
 • Adeverințe de venit, eliberată de Administrația Financiară din localitate, în original, care să ateste veniturile proprii și veniturile părinților pentru anul fiscal anterior;
 • Declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că aplicantul nu este beneficar al niciunei alte burse, cu excepția bursei de ajutor social sau de merit, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011;
 • Eseu cu privire la implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind activitățile de voluntariat realizate în beneficiul comunităților de romi (maximum 500 de cuvinte);
 • Recomandare din partea unui colaborator, care să evidențieze implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, semnată în original de colaborator;
 • Recomandare din partea unui profesor, care să evidențieze implicarea academică a aplicantului, precum și rezultatele academice deosebite obținute de acesta, semnată în original de profesor;
 • Plan de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor;

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARII BURSEI

 

 • După comunicarea rezultatelor, beneficiarii bursei vor primi un contract, pe care îl vor semna și transmite către UCTRR, în două exemplare.
 • Cuantumul bursei este de 1000 USD, echivalentul în lei.
 • Plata bursei se va efectua în contul de RON al beneficiarului în două tranșe egale:

 

 1. Prima tranșă în termen de 15 de zile de la semnarea contractului.
 2. A doua tranșă condiționată de promovarea anului universitar 2017-2018.

 

 • Pentru a se aproba tranșa a doua, beneficiarii vor transmite foaia matricolă care să ateste rezultatele academice obținute în anul universitar 2017-2018.

INFORMAȚII DESPRE COMISIA DE SELECȚIE

Selecția va fi realizată de o Comisie de selecție, compusă din 5 persoane: reprezentanți ai organizației UCTRR si Romani CRISS, precum și reprezentanti ai altor organizații/instituții guvernamentale și non-guvernamentale, cu experiență în domeniul educației. UCTRR va asigura logistica legată de programul de burse în mod voluntar. De asemenea, va pune la dispoziția studenților un mentor pentru întregul an universitar, care va avea rolul de a sprijini implicarea studenților în promovarea drepturilor romilor.

CONTESTAREA REZULTATELOR

Aplicanții pot contesta decizia Comisiei de selecție în termen de 5 zile din momentul comunicării deciziei. Contestațiile se transmit la adresa de email: uctrrplaks@gmail.com

TERMENE LIMITĂ ȘI CALENDAR

 

 • Termen limită pentru transmiterea aplicației complete, la adresa: uctrrplaks@gmail.com  22 ianuarie 2018;
 • Termen limită pentru solicitarea clarificărilor de către Comisia de selecție: 5 februarie 2018;
 • Etapele I și II de evaluare: 22 ianuarie 2018 – 10 februarie 2018;
 • Comunicarea listei scurte de persoane invitate pentru interviu: 10 februarie 2018;
 • Etapa III de evaluare – desfasurarea interviurilor: 10 februarie – 20 februarie 2018;
 • Comunicarea rezultatelor finale: 25 februarie 2018;
 • Termen pentru formularea contestațiilor: 28 februarie 2018;
 • Comunicarea rezultatelor contestațiilor: 2 martie 2018;
 • Transmiterea contractelor: 5 martie 2018;
 • Transmiterea primei tranșe: 15 martie 2018;
 • Termen limită pentru transmiterea foii matricole pentru anul de studiu 2017-2018, pentru studenții beneficiari ai bursei: 30 iunie 2018;
 • Comunicarea către beneficiari a deciziei de virare a tranșei a doua, în funcție de rezultatele academice obținute în primul semestru al anului universitar: 15 iulie 2018;
 • Transmiterea tranșei a doua: 31 iulie 2018.

Important: Aplicanţii sunt încurajaţi să citească cu atenţie cerinţele şi instrucţiunile programului pentru a se asigura că vor completa corespunzător  formularul de aplicare și că vor trimite toate documentele solicitate.

Pentru alte detalii și informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Iuonas Norbert, email: uctrrplaks@gmail.com

 

“Intolerance is not a result of ignorance but rather of the loss of such values as pluralism, democracy and human rights.

“Intoleranța nu este rezultatul ignoranței, ci mai degrabă a pierderii valorilor precum pluralism, democrație și drepturile omului.”

Livia Plaks a fost Președinta organizației Project for Ethnic Relations. S-a stins din viață în data de 2 februarie 2013, la 65 de ani.

Livia și-a dedicat o mare parte din viață sprijinirii persoanelor și comunităților aflate în situații vulnerabile. Prin implicarea și ingeniozitatea sa, a lucrat în domeniul prevenirii conflictelor în Europa Centrală si de Est, în Balcani, în fosta Uniune Sovietică și în Orientul Mijlociu. Numeroase realizări în istoria activismului de drepturile omului în Europa vor rămâne moșternirea Livei.

Cu profundă recunoștință, amintim că munca Liviei a fost dedicată în mod semnificativ minorității romilor. La începutul anilor ’90 o perioada marcată de violențe anti-romi, Livia s-a implicat și a planificat acțiuni în diferite regiuni pentru a asigura siguranța și securitatea acestui grup minoritar. Primele dezbateri legate de violențele anti-Roma, în Europa de Est post-comunistă, au fost făcute posibile de Livia, prin Project for Ethnic Relations.

În ultimii ani de viață, a fost catalizatorul Programului de Inițiativă Civică și Dialog pentru Tineri, implementat de IREX și Romani CRISS în Moldova și România.

Îi onorăm curajul și dedicarea față de lupta împotriva discriminării, precum și credința ei în împuternicirea tinerilor romi, prin acordarea burselor din cadrul programului Livia Plaks Roma Rights Scholarship.