DEADLINE EXTINS: 8 FEBRUARIE 2022!!! 

PROGRAMUL DE BURSE PENTRU STUDENȚII ROMI

”LIVIA PLAKS ROMA RIGHTS SCOLARSHIP” 2021-2022

UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România,  lansează programul de burse „Livia Plaks Memorial Scholarship”, adresat studenților romi din România, care studiază la zi în cadrul universităților acreditate din România cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, ingineria mediului, istorie, științe economice, teatru și film, automatică și calculatoare. Scopul programului este să sprijine continuarea studiilor studenților romi și implicarea acestora în promovarea drepturilor minorității etnice a romilor.

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Livia Plaks Roma Rights Scholarship este o inițiativă realizată de Andrew Plaks și familia sa, în parteneriat cu Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România cu sprijinul Romanian United Fund. Programul va sprijini un număr estimat de 17 studenți romi, în anul universitar 2021-2022, care provin din familii cu venituri modeste, interesați să își continue studiile universitare și să se implice în promovarea drepturilor romilor.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi declarați eligibili pentru programul “Livia Plaks Roma Rights Scholarship”, aplicanții trebuie să îndeplinească în mod cumulativ (integral) următoarele condiții:

Să se identifice ca romi și să declare în mod public ca aparțin etniei rome;

Să fie înscriși/admiși la o universitate din România – studii de licență, masterat și doctorat la zi – cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, ingineria mediului, istorie, știinte economice, teatru și film, automatică și calculatoare. În acest sens, aplicantul va anexa o adeverință emisă de universitate;

Să fi obținut rezultate academice foarte bune în anul universitar anterior (media anuală). În acest sens, aplicantul va anexa foaia matricolă emisă de facultatea la care studiază și o scrisoare de recomandare din partea unui profesor;

Să provină din familii cu venituri reduse și să demonstreze că bursa este necesară pentru continuarea studiilor. În acest sens, aplicantul va anexa adeverințe care să ateste veniturile proprii și veniturile părinților pentru anul în curs;

declare toate aplicațiile depuse pentru obținerea unei burse în anul universitar 2021-2022, cum ar fi bursele de ajutor social și de merit (conform Legii Educației Naționale, nr. 1/2011) sau burse destine studentilor romi. În aces sens, aplicantul va transmite o declarație pe proprie răspundere conform modelului anexat;

Să demonstreze implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind activitățile de voluntariat (sau de altă natură, în alte forme) realizate în beneficiul comunităților de romi. În acest sens, aplicantul va elabora un eseu și va anexa o recomandare din partea unui colaborator;

Să demonstreze interesul de implicare viitoare în promovarea drepturilor omului. În acest sens, aplicantul va elabora un plan de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor.

INFORMAȚII DESPRE PROCESUL DE SELECȚIE ȘI CRITERII DE SELECȚIE

Verificarea administrativă

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a contacta aplicanții și a solicita clarificări legate de dosar, într-un termen de 5 zile de la data limită stabilită pentru transmiterea dosarelor.

Etapa I

 1. Înscrierea/admiterea la o universitate din România la zi.
 2. Doar studenții înscriși/admiși la o universitate acreditată din România – studii de licență, masterat și doctorat la zi. Sunt considerate domenii prioritate, dar nu exclusive, următoarele: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, ingineria mediului, istorie, științe economice, teatru și film, automatică și calculatoare.
 3. Sunt considerate prioritare aplicațiile persoanelor care nu beneficiază de nicio bursă, cu excepția bursei sociale și de merit conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011. În scopul prezentului anunț de selecție, dobândirea unei burse sociale sau de merit conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 este asimilată situației în care aplicantul/aplicanta nu ar fi deținut nicio bursă. Aplicanții/aplicantele ce au dobândit o alta bursă decât bursele sociale sau de merit acordate conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pot aplica pentru Programul de Burse memoriale “Livia Plaks”, dar vor avea un punctaj mai mic.
 4. Nedeclararea tuturor aplicațiilor depuse pentru obținerea unei burse poate atrage descalificarea/retragerea prezentei burse.

Etapa II

Comisia de selecție verifică următoarele criterii:

 • Obținerea rezultatelor academice în anul universitar
  anterior
 • Situația materială precară a aplicantului
 • Deținerea altei burse
Criteriul Detaliere Punctaj acordat
Obținerea rezultatelor academice foarte bune în anul anterior Comisia de selecție va analiza
rezultatele obținute pe baza foii matricole.
Pentru studenții în anul I, se
vor analiza rezultatele obținute în ultimul an de studiu la liceu.
Media între 9.50 – 10.00 – 45
puncteMedia între 9.00 – 9.50
40 puncteMedia între 8.00 – 9.00
30 puncte
Media între 7.00 – 8.00
20 puncte
Media sub 6.50 – 7.00
15 puncte
Media sub 6.50 – 0
puncte
 
Implicarea academică a aplicantului Comisia de selecție va analiza implicarea academică a aplicanților pe baza scrisorii de recomandare a profesorului. 5 puncte
Situația materială precară a aplicantului Comisia de selecție va analiza acest criteriu pe baza adeverințelor de
venituri ale aplicantului și ale părinților acestuia
40 puncte

În urma acestei etape, comisia de selecție va întocmi o listă scurtă de aplicanți, care vor fi intervievați în cadrul etapei III.

Deținerea altei burse Comisia de selecție va analiza acest criteriu pe baza declarației pe propria raspundere, precum și prin verificari proprii. Aplicantul nu deține nicio bursa pentru anul universitar 2020/2021
10 puncte
Aplicantul deține o bursă socială și/sau de merit cf Legii nr. 1/2011
10 puncteAplicantul deține orice bursă alta decat bursele sociale și de merit
conform Legii nr. 1/2011
0 puncte

Etapa III

 

Comisia de selecție verifică următoarele criterii:

 • Implicarea anterioară în promovarea drepturilor
  romilor
 • Interesul de implicare în promovarea și apărarea
  drepturilor romilor

În urma Etapei II, comisia de selecție întocmește o listă scurtă de aplicanți, care vor fi intervievați, pe baza următoarei grile de interviu:

Criteriul Detaliere Punctaj maximum acordat
Implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind
activitățile de voluntariat realizate în beneficiul comunităților de romi.
Se va analiza, pe lângă
discuția din cadrul interviului, eseul și scrisoarea de recomandare din
partea colaboratorului.
30
Interesul de implicare viitoare în promovarea drepturilor omului. Se va analiza, pe lângă
discuția din cadrul interviului, planul de implicare în promovarea și
apărarea drepturilor romilor
70

DOCUMENTE NECESARE PROCESULUI DE APLICARE (LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR)

Formular de aplicație completat;

Declarație pe propria răspundere legată de apartenența etnică semnată în original;

Adeverință emisă de universitate, în original, care să ateste înscrierea/admiterea la o universitate din România – studii de licență sau de masterat la zi – cu precădere în următoarele domenii: drept, psihologie și științele educației, sociologie și asistență socială, științe politice, relații internaționale, jurnalism, științe administrative, comunicare, ingineria mediului, istorie, stiinte economice, teatru si film, automatică și calculatoare;

Foaie matricolă, în original, care să evidențieze rezultatele academice obținute în anul universitar anterior. Studenții în anul I vor înainta foaia matricolă care să evidențieze rezultatele academice obținute în ultimul an de liceu;

Adeverințe de venit, eliberată de Administrația Financiară din localitate, în original, care să ateste veniturile proprii și veniturile părinților pentru anul fiscal anterior;

Declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că aplicantul nu este/sau este beneficiar al unei alte burse. (sunt prioritare cazurile care nu beneficiaza de nicio bursa, conform punctajului aratat anterior);

Eseu cu privire la implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, evidențiind activitățile de voluntariat realizate în beneficiul comunităților de romi (maximum 500 de cuvinte);

Recomandare din partea unui colaborator, care să evidențieze implicarea anterioară în promovarea drepturilor romilor, semnată în original de colaborator;

Recomandare din partea unui profesor, care să evidențieze implicarea academică a aplicantului, precum și rezultatele academice deosebite obținute de acesta, semnată în original de profesor;

Plan de implicare în promovarea și apărarea drepturilor romilor. Se acceptă și activități on-line.

INFORMAȚII PENTRU BENEFICIARII BURSEI

După comunicarea rezultatelor, beneficiarii bursei vor primi un contract, pe care îl vor semna și transmite către UCTRR, în două exemplare. Toate documentele se transmit în original până la data de 31 ianuarie 2022 la adresa poștală: Str. Splaiul Independenței 202A, et. 9, cam. 38, Sector 6, București, cu mențiunea “Aplicația Bursa Livia Plaks – În atenția dl. Iuonas Norbert”. DOCUMENTELE NU SE VOR RESTITUI APLICANTILOR, ci vor ramane în dosarul organizatiei.

Cuantumul bursei este de 3700 LEI.

Plata bursei se va efectua în contul de LEI al beneficiarului în două tranșe:

Prima tranșă în termen de 15 zile de la semnarea contractului.

A doua tranșă condiționată de promovarea anului universitar 2021-2022 și implementarea planului de implicare civică.

Pentru a se aproba tranșa a doua, beneficiarii vor transmite foaia matricolă care să ateste rezultatele academice obținute în anul universitar 2021-2022, precum și documentele menționate în contract cu privire la implicarea civică.

INFORMAȚII DESPRE COMISIA DE SELECȚIE

Selecția va fi realizată de o Comisie de selecție, compusă din 3 persoane: reprezentanți ai organizației UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România, precum și reprezentanți ai altor organizații/instituții guvernamentale și non-guvernamentale, cu experiență în domeniul educației.

UCTRR va asigura logistica legată de programul de burse în mod voluntar. De asemenea, va pune la dispoziția studenților un mentor pentru întregul an universitar, care va avea rolul de a sprijini implicarea studenților în promovarea drepturilor romilor.

CONTESTAREA REZULTATELOR

Aplicanții pot contesta decizia Comisiei de selecție în termen de 5 zile din momentul comunicării deciziei. Contestațiile trebuie sa îndeplinească condițiile prevăzute la art.194 și urm. din Codul de procedura civilă și se transmit exclusiv la adresa de email: uctrrplaks@gmail.com, în caz contrar contestațiile fiind nule și nu vor fi luate în considerare.

Secțiune goală. Editare pagină pentru a adăuga conținut aici.

TERMENE LIMITĂ ȘI CALENDAR

 • Termen limită pentru transmiterea aplicației complete, la adresa: uctrrplaks@gmail.com31 ianuarie 2022
 • Termen limită pentru solicitarea clarificărilor de către Comisia de selecție: 5 februarie 2022
 • Etapele I și II de evaluare: 22 ianuarie – 10 februarie 2022
 • Comunicarea listei scurte de persoane invitate pentru interviu: 13 februarie 2022
 • Etapa III de evaluare – desfasurarea interviurilor: 15 februarie – 20 februarie 2022
 • Comunicarea rezultatelor finale: 25 februarie 2022
 • Termen pentru formularea contestațiilor: 28 februarie 2022
 • Comunicarea rezultatelor contestațiilor: 2 martie 2022
 • Transmiterea contractelor: 5 martie 2022
 • Transmiterea primei tranșe: 15 martie 2022
 • Termen limită pentru transmiterea foii matricole pentru anul de studiu 2021-2022, pentru studenții beneficiari ai bursei: 30 iunie 2022
 • Comunicarea către beneficiari a deciziei de virare a tranșei a doua, în funcție de rezultatele academice obținute în primul semestru al anului universitar: 15 iulie 2022
 • Transmiterea tranșei a doua: 5 august 2022

Important: Aplicanţii sunt încurajaţi să citească cu atenţie cerinţele şi instrucţiunile programului pentru a se asigura că vor completa corespunzător  formularul de aplicare și că vor trimite toate documentele solicitate.

Consimțământul UCTRR se consideră exprimat valabil doar atunci când este realizat în scris și în mod explicit, fără a se putea invoca exprimarea tacită a acordului UCTRR.

Pentru alte detalii și informații suplimentare, vă rugăm contactați:

Florentina Georgiana Plescan, email: uctrrplaks@gmail.com

 

“Intolerance is not a result of ignorance but rather of the loss of such values as pluralism, democracy and human rights.

“Intoleranța nu este rezultatul ignoranței, ci mai degrabă a pierderii valorilor precum pluralism, democrație și drepturile omului.”

Livia Plaks a fost Președinta organizației Project for Ethnic Relations. S-a stins din viață în data de 2 februarie 2013, la 65 de ani.

Livia și-a dedicat o mare parte din viață sprijinirii persoanelor și comunităților aflate în situații vulnerabile. Prin implicarea și ingeniozitatea sa, a lucrat în domeniul prevenirii conflictelor în Europa Centrală si de Est, în Balcani, în fosta Uniune Sovietică și în Orientul Mijlociu. Numeroase realizări în istoria activismului de drepturile omului în Europa vor rămâne moșternirea Livei.

Cu profundă recunoștință, amintim că munca Liviei a fost dedicată în mod semnificativ minorității romilor. La începutul anilor ’90 o perioada marcată de violențe anti-romi, Livia s-a implicat și a planificat acțiuni în diferite regiuni pentru a asigura siguranța și securitatea acestui grup minoritar. Primele dezbateri legate de violențele anti-Roma, în Europa de Est post-comunistă, au fost făcute posibile de Livia, prin Project for Ethnic Relations.

În ultimii ani de viață, a fost catalizatorul Programului de Inițiativă Civică și Dialog pentru Tineri, implementat de IREX și Romani CRISS în Moldova și România.

Îi onorăm curajul și dedicarea față de lupta împotriva discriminării, precum și credința ei în împuternicirea tinerilor romi, prin acordarea burselor din cadrul programului Livia Plaks Roma Rights Scholarship.